ආකර්ෂණ

Popular categories

Popular destinations

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Royal Palace of Casablanca
Morocco

Royal Palace of Casablanca යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Royal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Casablanca Cathedral
Morocco

Casablanca Cathedral (French: Eglise Sacré-Cœur de Casablanca), c

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hassan II Mosque
Morocco

The Hassan II Mosque (العربية. مسجد الحسن الثاني), locate

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Phare D'El Hank
Morocco

Phare D'El Hank යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Lighth

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ain-Diab Circuit
Morocco

The Ain-Diab Circuit was a Formula One road circuit built in 1957,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ahl al Oughlam
Morocco

Ahl al Oughlam is an important archaeological site and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mohammed V International Airport
Morocco

Mohammed V International Airport (French: Aéroport international

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Russian Orthodox Church in Rabat
Morocco

Holy Resurrection Church in Rabat is the first and actually the only

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chellah
Morocco

Chellah, (العربية. شالة) or Sala Colonia is a necropolis and comple

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kasbah of the Udayas
Morocco

The Kasbah of the Udayas is a kasbah in Rabat, Morocco. It was built

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mausoleum of Mohammed V
Morocco

The Mausoleum of Mohammed V contains the tombs of the Moroccan king

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hassan Tower
Morocco

Hassan Tower or Tour Hassan (العربية. صومعة حسان) is the minaret of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fortress of Mazagan
Morocco

The design of the Fortress of Mazagan is a response to the development

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Portuguese Cistern
Morocco

Built in 1514, this former warehouse (possibly an armory) was

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cappadocia
Turkey

Cappadocia (pronounced ; also Capadocia; Turkish Kapadokya, from

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Neuschwanstein Castle
Germany

Neuschwanstein Castle (German: Schloss Neuschwanstein, pronounced ])

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yosemite National Park
United States

Yosemite National Park (joʊˈsɛmɨtiː) is a national park located in t

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
අයිෆල් කුළුණ
France

අයිෆල් කුළුණ යනු පැරීසියේ පිහිටා ඇති යකඩ කුළුණකි. ඇන්ටනාව සමග කුළුණේ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Los Glaciares National Park
Argentina

Parque Nacional Los Glaciares ( The Glaciers) is a national park in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Machu Picchu
Peru

Machu Picchu (Quechua: Machu Pikchu, 'Old Peak', pronounced ]) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Moscow Kremlin
Russia

The Moscow Kremlin (Russian: Московский Кремль Moskovskiy Krem

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tula Kremlin
Russia

Tula Kremlin (русский. Тульский кремль) is a fortress in Tula, Ru

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ටජ් මහල්
ඉන්දියාව

ටජ්මහල් ඉන්දියාවේ අග්‍රා නගරයේ පිහිටා ඇති සොහොන් ගැබැක් ලෙස තැනවු කි

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Trolltunga
Norway

Trolltunga is a piece of rock that stands horizontally out of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Colosseum
Italy

The Colosseum or Roman Coliseum, originally the Flavian Amphitheatre

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Big Ben
United Kingdom

Big Ben is the nickname for the great bell of the clock at the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
චීන මහා ප්‍රාකාරය
China

චීන මහා ප්‍රාකාරය (මේ සඳහා යෙදෙන චීන නම් මගින් දිගු ප්‍රාකාරය හෝ ලී

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
සාග්රාදා ෆමීලියා
Spain

Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família (