සිතියම පුළුල් කරන්න

වඩාත් ජනප්‍රිය සංචාරක ආකර්ෂණයන්

පෙරහන
ශ්‍රේණිගත කිරීම
ප්රවර්ග
Show All
Countries
Show All
මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cappadocia

Cappadocia (pronounced ; also Capadocia; Turkish Kapadokya, from

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Neuschwanstein Castle

Neuschwanstein Castle (German: Schloss Neuschwanstein, pronounced ])

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Los Glaciares National Park

Parque Nacional Los Glaciares ( The Glaciers) is a national park in

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
අයිෆල් කුළුණ

අයිෆල් කුළුණ යනු පැරීසියේ පිහිටා ඇති යකඩ කුළුණකි. ඇන්ටනාව සමග කුළුණේ

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yosemite National Park

Yosemite National Park (joʊˈsɛmɨtiː) is a national park located in t

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Machu Picchu

Machu Picchu (Quechua: Machu Pikchu, 'Old Peak', pronounced ]) is a

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Moscow Kremlin

The Moscow Kremlin (Russian: Московский Кремль Moskovskiy Krem

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ටජ් මහල්

ටජ්මහල් ඉන්දියාවේ අග්‍රා නගරයේ පිහිටා ඇති සොහොන් ගැබැක් ලෙස තැනවු කි

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tula Kremlin

Tula Kremlin (русский. Тульский кремль) is a fortress in Tula, Ru

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Trolltunga

Trolltunga is a piece of rock that stands horizontally out of the

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Colosseum

The Colosseum or Roman Coliseum, originally the Flavian Amphitheatre

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
සාග්රාදා ෆමීලියා

Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família (

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Statue of Liberty

The Statue of Liberty (French: Statue de la Liberté), officially

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Big Ben

Big Ben is the nickname for the great bell of the clock at the

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Havana

Old Havana (español. La Habana Vieja) contains the core of the

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tower of London

Her Majesty's Royal Palace and Fortress, more commonly known as the

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
චීන මහා ප්‍රාකාරය

චීන මහා ප්‍රාකාරය (මේ සඳහා යෙදෙන චීන නම් මගින් දිගු ප්‍රාකාරය හෝ ලී

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pamukkale

Pamukkale, meaning 'cotton castle' in Turkish, is a natural site and

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Acropolis of Athens

The Acropolis of Athens is the best known acropolis (Gr. akros, akron,

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ගීසාහී මහා පිරමිඩය

ගීසාහී මහා පිරමිඩය (කූෆූගේ පිරමිඩය හෝ කියෝප්ස්ගේ පිරමිඩය ලෙසින්ද හැඳින

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ගීසා පිරමීඩ සංකීර්ණය

ගීසා පිරමීඩ සංකීර්ණය යනු ඊජිප්තුවේ කයිරෝ නුවරට ආසන්නයේ පිහිටි ගීසා