ඔබ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් නිර්දේශිත දර්ශන

පෙරහන
Sort by
Search radius — 3 km
ශ්‍රේණිගත කිරීම
ප්රවර්ග
Show All
Here are some tourist attractions that we think could be of interest for you.
සිතියමේ බලන්න
මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Royal Palace of Casablanca

Royal Palace of Casablanca යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Royal

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Casablanca Cathedral

Casablanca Cathedral (French: Eglise Sacré-Cœur de Casablanca), c

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hassan II Mosque

The Hassan II Mosque (العربية. مسجد الحسن الثاني), locate

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Phare D'El Hank

Phare D'El Hank යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Lighth

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ain-Diab Circuit

The Ain-Diab Circuit was a Formula One road circuit built in 1957,

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ahl al Oughlam

Ahl al Oughlam is an important archaeological site and

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mohammed V International Airport

Mohammed V International Airport (French: Aéroport international

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Russian Orthodox Church in Rabat

Holy Resurrection Church in Rabat is the first and actually the only

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chellah

Chellah, (العربية. شالة) or Sala Colonia is a necropolis and comple

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kasbah of the Udayas

The Kasbah of the Udayas is a kasbah in Rabat, Morocco. It was built

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mausoleum of Mohammed V

The Mausoleum of Mohammed V contains the tombs of the Moroccan king

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hassan Tower

Hassan Tower or Tour Hassan (العربية. صومعة حسان) is the minaret of

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fortress of Mazagan

The design of the Fortress of Mazagan is a response to the development

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Portuguese Cistern

Built in 1514, this former warehouse (possibly an armory) was

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kasbah Mahdiyya

Kasbah Mahdiyya (Arabic: قصبة المهدية‎) is a kasbah located ne

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Thamusida

Thamusida is an ancient Roman river port in Morocco, near Kénitra and

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Iulia Valentia Banasa

Colonia Iulia Valentia Banasa was one of the three colonias in

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Medina de Meknes

Medina de Meknes යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Market

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ouzoud Falls

Ouzoud Waterfalls (français. Cascades d'Ouzoud) (110 m high) are l

මට බැලීමට අවශ්‍යයි
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Volubilis

Volubilis (ber. walili) is a partly excavated Roman city in Morocco