නගරය

Adelaide

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Adelaide සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Art Gallery of South Australia

The Art Gallery of South Australia (AGSA), located on the cultural

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Adelaide Central Market

The Adelaide Central Market is a major tourist attraction and large

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pioneer Women's Memorial Garden

The Pioneer Women's Memorial Garden in Adelaide, Australia, is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Adelaide Zoo

Adelaide Zoo is Australia's second oldest zoo, and the only major

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Adelaide Town Hall

Adelaide Town Hall is a landmark building on King William Street in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St Peter's Cathedral, Adelaide

St Peter's Cathedral is an Anglican Cathedral in the South Australian

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National War Memorial (South Australia)

The National War Memorial is a monument in the South Australian

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Adelaide Botanic Garden

The Adelaide Botanic Garden is a 125-acre (51 ha) public garden at

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Elder Park, Adelaide

Elder Park is a public open space in the city of Adelaide, South

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Elder Park

Elder Park is a public open space in the city of Adelaide, South

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Adelaide Street Circuit

The Adelaide Street Circuit is a temporary street circuit in the East

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tandanya National Aboriginal Cultural Institute

The Tandanya National Aboriginal Cultural Institute, usually referred

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Himeji Gardens, Adelaide

The Adelaide Himeji Gardens in the south parklands was a gift from

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Torrens Parade Ground

Torrens Parade Ground is situated by the River Torrens in Adelaide,

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Quest on Franklin Apartment

ආරම්භ කරමින් $152

Adina Apartment Hotel Adelaide Treasury

ආරම්භ කරමින් $147

Peppers Waymouth Hotel

ආරම්භ කරමින් $209

Hilton Adelaide

ආරම්භ කරමින් $260

Franklin Central Apartments

ආරම්භ කරමින් $96

The Franklin Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $195

Hotel Metropolitan

ආරම්භ කරමින් $43

Ambassadors Hotel

ආරම්භ කරමින් $70

Adelaide වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි