නගරය

Algiers

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Algiers සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Botanical Garden Hamma

The Botanical Garden of Hamma (العربية. 'حديقة التجارب الح

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Notre Dame d'Afrique

Notre Dame d'Afrique (Our Lady of Africa) is a Catholic church that is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathédrale du Sacré-Cœur d'Alger

Cathédrale du Sacré-Cœur d'Alger is a cathedral in Algiers, Al

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Casbah

The Casbah (Arabic: ‎, qasba, meaning citadel) is specifically the c

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Houari Boumediene Airport

Houari Boumediene Airport (Arabic: مطار هواري بومدين الدولي‎‎, Fren

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
El Mouradia

El Mouradia (Arabic: المرادية) is the name of the main preside

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Djama’a al-Djedid

Djamaa el Djedid,, also referred to as the Djama’a al-Djedid, or J

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Djamaa el Kebir

The Great Mosque of Algiers (Arabic: الجامع الكبير‎, Jemaa Kebir

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Oasis Hotel

ආරම්භ කරමින් $103

Sofitel Algiers Hamma Garden

ආරම්භ කරමින් $281

Hilton Alger Hotel

ආරම්භ කරමින් $283

El Djazair

ආරම්භ කරමින් $155

AZ Hôtel Kouba

ආරම්භ කරමින් $105

Sofitel Algiers Hamma Garden

ආරම්භ කරමින් $576

Africa Nova hotel

ආරම්භ කරමින් $89

Dar Diaf Alger

ආරම්භ කරමින් $101

Algiers වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි