නගරය

Aswan

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Aswan සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aswan Dam

Aswan Dam refers to two dams, both located near Aswan, Egypt. Most

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Philae

Philae (Greek: Φιλαί, Philai; Ancient Egyptian: Pilak, P'aaleq; Arab

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Temple of Kalabsha

The Temple of Kalabsha (also Temple of Mandulis) is a Ancient Egyptian

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
New Kalabsha

New Kalabsha is a promontory located near Aswan in Egypt. It houses

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Unfinished obelisk

The unfinished obelisk is the largest known ancient obelisk, located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sehel Island

Sehel Island is located just to the south of Aswan. Here there are

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Agilkia Island

Agilkia Island (also called Agilika island) is an island in the Nile

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Movenpick Resort Aswan

ආරම්භ කරමින් $71

Pyramisa Isis Corniche Aswan Resort

ආරම්භ කරමින් $34

Orchida St. George Hotel

ආරම්භ කරමින් $19

Marhaba Palace Hotel

ආරම්භ කරමින් $30

Nile Hotel Aswan

ආරම්භ කරමින් $20

Nuba Nile Hotel Aswan

ආරම්භ කරමින් $15

Oscar Hotel

ආරම්භ කරමින් $7

Queen nourhan Hotel

ආරම්භ කරමින් $15

Aswan වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි