නගරය

Auckland

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Auckland සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Auckland Art Gallery

Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki is the principal public gallery in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sky Tower

The Sky Tower is an observation and telecommunications tower located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Auckland War Memorial Museum

The Auckland War Memorial Museum (or simply the Auckland Museum) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
One Tree Hill, New Zealand

One Tree Hill (or Maungakiekie in Māori) is a 182 metre volcanic peak

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rainbow's End (theme park)

Rainbow's End is a theme park in Auckland, New Zealand that opened in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aotea Square

Aotea Square is a large paved public area in the CBD, of Auckland, New

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
All Saints Church, Howick

All Saints’ Church in Howick was the first parish church in Auckland a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Newmarket Viaduct

The Newmarket Viaduct, sometimes considered 'one of the most

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rangitoto Lighthouse

Rangitoto Lighthouse sits off the coast in McKenzie Bay, in Auckland's

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Onepoto Bridge

Onepoto Bridge is a 46 m long pedestrian / cyclist bridge crossing a

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Amazing ocean view 2 bedroom apartment @ skytower

ආරම්භ කරමින් $73

Skycity Grand Hotel

ආරම්භ කරමින් $182

Skycity Hotel

ආරම්භ කරමින් $188

Surf 'n' Snow Backpackers

ආරම්භ කරමින් $10

Barclay Suites Auckland City Hotel

ආරම්භ කරමින් $122

Best Western President Hotel Auckland

ආරම්භ කරමින් $115

Super Cosy Inner City Industrial Loft

ආරම්භ කරමින් $108

Urban Chic Loft Off Queen street

ආරම්භ කරමින් $109

Auckland වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි