නගරය

Baghdad

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Baghdad සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Baghdad Zoo

The Baghdad Zoo is a zoo located in Baghdad, Iraq, in the al-Zawraa'

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Republican Palace

The Republican Palace (Arabic: القصر الجمهوري al-Qaṣr al-Ǧumhūriy) i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Baghdad Tower

Baghdad Tower (Arabic: برج بغداد‎, previously called Interna

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of Iraq

The Iraq Museum (formal title in English) (Arabic: المتحف العرا

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Kadhimiya Mosque

The Al-Kadhimiya Mosque (Arabic: مَسْجِد ٱلْكَا

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Shaheed Monument

Al-Shaheed Monument (Arabic: نصب الشهيد‎), also known as the M

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Faw Palace

The Al Faw Palace (also known as the Water Palace) is located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Sarafiya bridge

The al-Sarafiya bridge (Arabic,جسر الصرافية) crosses the River Tigr

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hands of Victory

The Swords of Qādisīyah, also called the Hands of Victory, are a p

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Assassins' Gate (Green Zone)

The Assassin's Gate is one of four primary points of entry to the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Murjan Mosque

Murjan Mosque (Arabic: جامع مرجان‎) is a historic mosque o

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mustansiriya Madrasah

Mustansiriya Madrasah (Arabic: المدرسة المستنصرية) was a medieval e

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Murjan Caravansarai

The Murjan Caravansarai (Arabic: خان مرجان‎) is a buildin

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Wazeer Mosque

The Al-Wazeer Mosque (Arabic: جامع الوزير‎) is an old mosque in

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Sigma House Al Jawhara

ආරම්භ කරමින් $80

Wabel tubal

ආරම්භ කරමින් $67

Copthorne Al Jahra Hotel & Resort

ආරම්භ කරමින් $154

Sigma House - Al Dahiya

ආරම්භ කරමින් $53

Bahget Eljouf Hotel

ආරම්භ කරමින් $53

Raoum Inn Arar

ආරම්භ කරමින් $48

Marina arar

ආරම්භ කරමින් $42

Shmayaa Hotel

ආරම්භ කරමින් $96

Baghdad වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි