නගරය

Bangkok

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Bangkok සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Pho

Wat Pho (ไทย. วัดโพธิ์), also known as Wat Phra Chetuphon วัดพระเชตุพ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rama IX Bridge

Rama IX Bridge is a bridge in Bangkok, Thailand over the Chao Phraya

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Assumption Cathedral, Bangkok

The Assumption Cathedral (Thai:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Phra Kaew

The Wat Phra Kaew (English Temple of the Emerald Buddha, Thai:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Bowonniwet Vihara

Wat Bowonniwet Vihara Rajavaravihara (ไทย. วัดบว

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Saket

Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan (Thai:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rama VII Bridge

Rama VII Bridge (Thai: สะพานพระราม 7) is a bridge over the Chao

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Ratchanadda

Wat Ratchanaddaram (Thai: วัดราชนัดดาราม) is a buddhist temple (wat)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Pathum Wanaram

Wat Pathum Wanaram (Thai: วัดปทุมวนาราม) or Wat Pathum for short is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Golden Buddha (Bangkok)

The Golden Buddha, officially titled Phra Phuttha Maha Suwan Patimakon

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Erawan Shrine

The Erawan Shrine (Thai: ศาลพระพรหม, San Phra Phrom) is a Hindu s

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Arun

Wat Arun (ไทย. วัดอรุณ, Temple of the Dawn) is a Buddhist temple (wa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Traimit

วัดไตรมิตรวิทยาราม ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพไทย-จีน แขวงตล

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Suthat

Wat Suthat Thep Wararam (ไทย. วัดสุ

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Bangkok වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

Oh Compound Hostel

ආරම්භ කරමින් $4

The Printing House Poshtel Bangkok

ආරම්භ කරමින් $15

Sri Krungthep Hotel

ආරම්භ කරමින් $15

Baan Dinso

ආරම්භ කරමින් $34

Ban Thungdang Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $41

U-Night Hostel

ආරම්භ කරමින් $15

Baan 89 hostel

ආරම්භ කරමින් $6

Rachanatda Hostel

ආරම්භ කරමින් $14

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි