නගරය

Barcelona

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Barcelona සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
සාග්රාදා ෆමීලියා

Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família (

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Montjuïc Cable Car

The Montjuïc Cable Car (español. Teleférico de Montjuïc, català. Tele

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mercado del Ninot

El mercado del Ninot (en catalán mercat del Ninot), es un mercado

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museu Nacional d'Art de Catalunya

The National Art Museum of Catalonia (català. Museu Nacional d'Art de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Montjuïc

Montjuïc (muŋʒuík, alternatively spelled Montjuic or Montjuich) is a h

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palau Güell

The Palau Güell is a town mansion (translated literally a 'palace')

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Playa de la Barceloneta

Platja de la Barceloneta är en strand i Spanien. Den ligger i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Columbus Monument, Barcelona

The Columbus Monument (Monument a Colom in Catalan, also known as the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Santa Maria del Mar, Barcelona

Barcelona‘s Ribera district is dominated by Santa Maria del Mar, an i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Casa Batlló

Casa Batlló (Шаблон:IPA2 in Catalan), is a building restored by Ant

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Santa María del Pí, Barcelona

Santa María del Pí (Blessed Lady of the Pine Tree) is a 14th century g

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
CosmoCaixa Barcelona

CosmoCaixa Barcelona (Catalan pronunciation: ]) is a science museum

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Barcelona Cathedral

The Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia (català. Catedral

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Port of Barcelona

The Port of Barcelona (Catalan: Port de Barcelona, IPA: ]; Spanish:

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Cram Hotel

ආරම්භ කරමින් $242

Uma Suites Luxury Midtown

ආරම්භ කරමින් $197

Sunotel Club Central

ආරම්භ කරමින් $177

Grandom Suites

ආරම්භ කරමින් $232

Hostal Barcelona Travel

ආරම්භ කරමින් $123

Sweet Inn Apartment - Aragon

ආරම්භ කරමින් $148

Casa del Mediterraneo

ආරම්භ කරමින් $0

Casa Kessler Barcelona Hostel

ආරම්භ කරමින් $26

Barcelona වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි