නගරය

Beijing

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Beijing සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Summer Palace

The Summer Palace or Yihe yuan (Шаблон:Zh-tspl) is a palace in Beiji

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Forbidden City

The Forbidden City was the Chinese imperial palace from the Ming

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yonghe Temple

The Yonghe Temple , also known as the 'Palace of Peace and Harmony

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Temple of Heaven

The Temple of Heaven, literally the Altar of Heaven

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Centre for the Performing Arts (China)

The National Centre for the Performing Arts (NCPA) (Chinese:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palace of Earthly Tranquility

The Palace of Earthly Tranquility (simplified Chinese: 坤宁宫; tradi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palace of Heavenly Purity

The Palace of Heavenly Purity, or Qianqing Palace (Chinese: 乾清宫; pinyi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Hall of the People

The Great Hall of the People (simplified Chinese:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jingshan Park

Jingshan (Шаблон:Zh) is an artificial hill in Beijing, China. Cover

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Niujie Mosque

The Niujie Mosque (Шаблон:Zh-cp) is the oldest mosque in Beiji

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Beihai Park

Beihai Park (simplified Chinese: 北海公园; traditional Chinese: 北海公園; piny

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Library of China

The National Library of China (simplified Chinese:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hall of Supreme Harmony

The Hall of Supreme Harmony (Chinese: 太和殿; pinyin: Tài Hé Diàn; M

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Summer Palace

The Old Summer Palace, known in China as the Gardens of Perfect

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
HILTON BEIJING

ආරම්භ කරමින් $0

Grand Hotel

ආරම්භ කරමින් $152

CHINA WORLD SUMMIT WING

ආරම්භ කරමින් $0

TianAn Rega Hotel

ආරම්භ කරමින් $83

Tiananmen Best Year Courtyard Hotel

ආරම්භ කරමින් $76

Days Inn Forbidden City Beijing

ආරම්භ කරමින් $81

HOLIDAY INN EXPRESS BEIJING DO

ආරම්භ කරමින් $0

Pai Hotel Beijing Qianmen Dazhalan

ආරම්භ කරමින් $43

Beijing වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි