නගරය

Berlin

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Berlin සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
James Simon Gallery

The James Simon Gallery will be a new, centrally located visitor

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bauhaus Archive

The Bauhaus Archive (German: Bauhaus-Archiv) is a state archive and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Reichstag building

The Reichstag building in Berlin was constructed to house the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum Island

Museum Island (Deutsch. Museumsinsel) in Berlin, Germany is the name

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Brandenburg Gate

Brandenburg Gate (Deutsch. Brandenburger Tor) is a former city gate

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pergamon Museum

The Pergamon Museum (Deutsch. Pergamonmuseum) is among the museums on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Berlin Cathedral

Berlin Cathedral (Deutsch. Berliner Dom) is the colloquial naming of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum für Naturkunde

The Museum für Naturkunde (MfN), occasionally called the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Charlottenburg Palace Garden

Charlottenburg Palace Garden යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Garden

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Reichstag Dome

Reichstag Dome යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Charité

The Charité - Universitätsmedizin Berlin is the medical school for b

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hackesche Höfe

The Hackesche Höfe is a notable courtyard complex situated adjacent

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Maxim Gorki Theater

The Maxim Gorki Theatre (Deutsch. Maxim Gorki Theater) is a theatre in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Oberbaum Bridge (Oberbaumbrücke)

The Oberbaumbrücke is a double-deck bridge crossing Berlin's River

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Berlin වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz

ආරම්භ කරමින් $460

H4 Hotel Berlin Alexanderplatz

ආරම්භ කරමින් $308

Motel One Berlin-Hackescher Markt

ආරම්භ කරමින් $84

Hotel Mitte Berlin am Alexanderplatz

ආරම්භ කරමින් $254

Lux 11 Berlin Mitte

ආරම්භ කරමින් $660

St. Christopher's Apartments Berlin

ආරම්භ කරමින් $95

St. Christopher's Hostel Berlin

ආරම්භ කරමින් $48

H2 Hotel Berlin-Alexanderplatz

ආරම්භ කරමින් $288

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි