නගරය

Bilbao

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Bilbao සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Guggenheim Museum Bilbao

The Guggenheim Museum Bilbao is a modern and contemporary art museum

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zubizuri

The Zubizuri (Basque for 'white bridge'), also called the Campo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vizcaya Bridge

The Vizcaya Bridge (Bizkaiko Zubia in Basque, Puente de Vizcaya in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Butrón

Butrón castle is located in Gatica in the province of Vizcaya in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Santiago Cathedral

Santiago Cathedral (Spanish: Catedral de Santiago; Basque: Donejakue

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Hotel Lopez de Haro

ආරම්භ කරමින් $193

Hotel Abando

ආරම්භ කරමින් $136

House in front the river

ආරම්භ කරමින් $155

Mercure Bilbao Jardines De Albia

ආරම්භ කරමින් $194

Barcelo Bilbao Nervion Hotel

ආරම්භ කරමින් $168

Hotel Arenal Bilbao

ආරම්භ කරමින් $92

Hotel Conde Duque Bilbao

ආරම්භ කරමින් $168

Urribarri heart of the city

ආරම්භ කරමින් $91

Bilbao වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි