නගරය

Bogotá

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Bogotá සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monserrate Sanctuary

Monserrate Sanctuary is a Catholic shrine in Bogotá, Colombia. The

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gold Museum, Bogotá

The Gold Museum (español. El Museo del Oro) is a museum located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro de Cristóbal Colón

The Teatro de Cristóbal Colón (The Chistopher Columbus Theatre), a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monserrate

Monserrate (after Catalan homonym mountain Montserrat) is a hill that

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Primary Cathedral of Bogotá

The Archbishopric Cathedral of Bogotá is a Roman Catholic cathedral

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Colombian National Museum

The National Museum of Colombia (Spanish: Museo Nacional de Colombia)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Torre Colpatria

Torre Colpatria (Colpatria Tower) is a 50-story building located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Planetarium of Bogotá

The Planetarium of Bogotá is a cultural center and planetarium

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Casa de Moneda de Colombia

The Casa de Moneda de Colombia (Spanish for Colombian mint) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Capitolio Nacional

Capitolio Nacional (or National Capitol) is a building on Bolivar

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bolívar Square

The Bolívar Square (Spanish: Plaza de Bolívar) is located in the h

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Maloka Museum

The Maloka Museum is an interactive science museum located in Bogotá,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Library of Colombia

The National Library of Colombia (Spanish: Biblioteca Nacional de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Casa de Nariño

The Casa de Nariño (Spanish for House of Nariño) or Palacio de N

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Bogotá වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

Suites Tequendama Bogotá

ආරම්භ කරමින් $71

HOTEL CABRERA IMPERIAL

ආරම්භ කරමින් $0

Hotel Santa Lucia Boutique Spa

ආරම්භ කරමින් $41

Hotel Oceanía Bogotá

ආරම්භ කරමින් $33

Hotel MS Oceania Confort

ආරම්භ කරමින් $0

Hotel San Francisco de Asís

ආරම්භ කරමින් $23

Ambar Hotel

ආරම්භ කරමින් $20

Hotel Duque

ආරම්භ කරමින් $19

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි