නගරය

Boston

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Boston සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Public Garden (Boston)

The Public Garden, also known as Boston Public Garden, is a large park

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Massachusetts State House

The Massachusetts State House, also known as the Massachusetts

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
King's Chapel

King's Chapel is an independent Christian unitarian congregation

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Fine Arts, Boston

The Museum of Fine Arts in Boston, Massachusetts, is one of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old North Church

Old North Church (officially, Christ Church in the City of Boston), at

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
John F. Kennedy Library

The John F. Kennedy Presidential Library and Museum is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Quincy Market

Quincy Market is a historic market complex near Faneuil Hall in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Science, Boston

The Museum of Science (MoS) is a Boston, Massachusetts landmark,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Boston Children's Museum

Boston Children's Museum is a children's museum in Boston,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Park Street Church

The Park Street Church in Boston, Massachusetts is an active

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial Bridge

The Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial Bridge is a cable-stayed

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bunker Hill Monument

The Bunker Hill Monument was built to commemorate the Battle of Bunker

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Boston Opera House (1980)

The Boston Opera House is a performing arts venue located at 538

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
New England Aquarium

The New England Aquarium is an aquarium located in Boston,

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Fifteen Beacon Hotel

ආරම්භ කරමින් $681

Omni Parker House

ආරම්භ කරමින් $462

Nine Zero - A Kimpton Hotel

ආරම්භ කරමින් $510

Ames Boston Hotel - Curio Collection By Hilton

ආරම්භ කරමින් $452

Club Quarters Hotel in Boston

ආරම්භ කරමින් $371

Bostonian Boston

ආරම්භ කරමින් $488

Millennium Bostonian Hotel Boston

ආරම්භ කරමින් $359

Oakwood at Devonshire

ආරම්භ කරමින් $0

Boston වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි