නගරය

Brasília

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Brasília සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of Brasília

The Cathedral of Brasília (Catedral Metropolitana Nossa Senhora

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palácio do Planalto

The Palácio do Planalto (English: Palace of the Highlands) is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Brasilia TV Tower

The Brasília TV Tower was completed in 1967 (the observation platform

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Brasília National Park

The Brasília National Park (Parque Nacional de Brasília) is a n

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro Pedro Calmon

Teatro Pedro Calmon යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Theatr

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monumental Axis

The Monumental Axis ('Eixo Monumental' in Portuguese) is a central

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palácio do Jaburu

The Palácio do Jaburu (English: Palace of the Jabiru) is the official

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Juscelino Kubitschek bridge

The Juscelino Kubitschek Bridge (Portuguese: Ponte Juscelino

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Planetário de Brasília

Planetário de Brasília යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Planetar

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palácio da Alvorada

The Palácio da Alvorada (English: Palace of Dawn) is the official

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cláudio Santoro National Theater

The Cláudio Santoro National Theater (Teatro Nacional Cláudio S

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Grand Mercure Brasilia Eixo Monumental

ආරම්භ කරමින් $101

Melia Brasil 21

ආරම්භ කරමින් $129

Grand Bittar Hotel

ආරම්භ කරමින් $61

Windsor Brasilia

ආරම්භ කරමින් $0

Sia Park Executive Hotel

ආරම්භ කරමින් $65

Phenícia Bittar Hotel

ආරම්භ කරමින් $50

Mercure Brasilia Lider Hotel

ආරම්භ කරමින් $74

San Marco Hotel

ආරම්භ කරමින් $72

Brasília වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි