නගරය

Brisbane

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Brisbane සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lone Pine Koala Sanctuary

Lone Pine Koala Sanctuary is located in the Brisbane suburb of Fig

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Story Bridge

The Story Bridge is a cantilever bridge spanning the Brisbane River.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Queensland Art Gallery

The Queensland Art Gallery (QAG) is an art museum located in the South

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Queensland Museum

The Queensland Museum is the state museum of Queensland. The museum

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Brisbane

The Museum of Brisbane is a museum which displays exhibits relating to

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Brisbane City Hall

Brisbane City Hall, in Brisbane, Queensland, Australia, is the seat of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kurilpa Bridge

The Kurilpa Bridge (originally known as the Tank Street Bridge) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Boggo Road Gaol

Boggo Road Gaol was a notorious Australian prison located on Annerley

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ANZAC Square, Brisbane

ANZAC Square is a heritage-listed town square located between Ann

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Go Between Bridge

The Go Between Bridge, formerly known as the Hale Street Link, is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Old Windmill, Brisbane

The Old Windmill is located in Wickham Park, on Wickham Terrace in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Government House, Brisbane

Government House is located in the Brisbane suburb of Paddington, in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Merivale Bridge

The Merivale Bridge is a railway bridge crossing the Brisbane River.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Brisbane Airport

Brisbane Airport (IATA: BNE, ICAO: YBBN) is the primary international

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Macarthur Chambers Apartments

ආරම්භ කරමින් $170

Hilton Brisbane

ආරම්භ කරමින් $215

Oaks Charlotte Towers Apartments

ආරම්භ කරමින් $124

Adina Apartment Hotel Brisbane Anzac Square

ආරම්භ කරමින් $113

Manor Apartment Hotel

ආරම්භ කරමින් $131

Base Brisbane Embassy Hostel

ආරම්භ කරමින් $17

Adina Apartment Hotel Brisbane Anzac Square

ආරම්භ කරමින් $0

Nomads Brisbane Hostel

ආරම්භ කරමින් $16

Brisbane වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි