නගරය

Brussels

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Brussels සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of St. Michael and St. Gudula

The Cathedral of St. Michael and St. Gudula (French: Cathédrale des

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Place Royale, Brussels

The Place Royale (French; 'Royal Square') or Koningsplein (Dutch;

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mont des Arts

The Mont des Arts (French, pronounced ]) or Kunstberg (Dutch,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Michael and St. Gudula Cathedral

The St. Michael and St. Gudula Cathedral is located at the Treurenberg

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Théâtre Royal des Galeries

The Théâtre royal des Galeries is a theatre in Brussels subsidized b

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
La Monnaie

The Koninklijke Muntschouwburg (de Munt) (Dutch), or le Théâtre R

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Brussels Town Hall

The Town Hall (French: Hôtel de Ville, Dutch: Stadhuis (·info)) o

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grand Place

The Grote Markt (·) (Dutch) or Grand Place (French) is the central

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Natural Sciences

The Museum of Natural Sciences (French: Muséum des sciences

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Royal Palace of Brussels

The Royal Palace of Brussels (Dutch: Koninklijk Paleis van Brussel,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Atomium

The Atomium is a monument built for Expo '58, the 1958 Brussels

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Royal Greenhouses of Laeken

The Royal Greenhouses of Laeken (in Dutch: Koninklijke Serres van

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cinquantenaire

The Parc du Cinquantenaire (French for 'Park of the Fiftieth

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Infantry Memorial (Brussels)

The Infantry Memorial of Brussels stands in memory of the Belgian foot

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Novotel Brussels Centre Tour Noire Hotel

ආරම්භ කරමින් $231

Brussels Marriott Hotel Grand Place

ආරම්භ කරමින් $175

Ibis Brussels Centre St Catherine

ආරම්භ කරමින් $193

Dansaert Hotel

ආරම්භ කරමින් $116

Astrid Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

Hotel Orts

ආරම්භ කරමින් $167

Astrid Centre Hotel

ආරම්භ කරමින් $282

Adagio Brussels Grand Place

ආරම්භ කරමින් $212

Brussels වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි