නගරය

Bucharest

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Bucharest සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Stavropoleos Monastery

Stavropoleos Monastery (Romanian: Mănăstirea Stavropoleos), also k

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mogoşoaia Palace

Mogoşoaia Palace is situated about 10 kilometres from Bucharest,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bulandra Theatre

The Bulandra Theatre (Romanian: Teatrul Bulandra) in Bucharest,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arcul de Triumf

Arcul de Triumf is a triumphal arch located in the northern part of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of Contemporary Art (Romania)

The National Museum of Contemporary Art (Muzeul Naţional de Artă C

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palace of the Parliament

The Palace of the Parliament (Romanian: Palatul Parlamentului) in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cişmigiu Gardens

The Cişmigiu Gardens (Romanian: Parcul Cişmigiu) are a public park n

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Victoria Palace

Victoria Palace (Romanian: Palatul Victoria) is a palace in Victory

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bordei Park

Bordei Park (Romanian: Parcul Bordei) is a park in northern Bucharest.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palace of the Patriarchate

The Palace of the Chamber of Deputies (Romanian: Palatul Camerei

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Military Museum (Romania)

The National Military Museum (Romanian: Muzeul Militar Naţional),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cotroceni Palace

Cotroceni Palace is a palace of Bucharest which is the residence of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Foişorul de Foc

Foişorul de Foc (literally The Fire Tower) is a 42-metre high

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bucharest Botanical Garden

The Bucharest Botanical Garden (Romanian: Grădina Botanică din B

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Grand Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $124

Old Town Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $115

Atrium Hotel Bucharest City Center

ආරම්භ කරමින් $74

K+K Hotel Elisabeta

ආරම්භ කරමින් $162

Residenza di Carbasinni

ආරම්භ කරමින් $76

Grand Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

LuxApartments Old City C

ආරම්භ කරමින් $0

LuxApartments Old City A

ආරම්භ කරමින් $0

Bucharest වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි