නගරය

Budapest

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Budapest සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gellért Hill

Gellért Hill (magyar. Gellért-hegy; Deutsch. Blocksberg; Latina. M

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hungarian Parliament Building

The Hungarian Parliament Building (magyar. Országház, Ш

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Matthias Church

Matthias Church (Hungarian: Mátyás-templom) is a church located in B

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Budapest Castle Hill Funicular

The Budapest Castle Hill Funicular or Budavári Sikló is a funicular r

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Comedy Theatre of Budapest

The Comedy Theatre of Budapest (Hungarian: Vígszínház) is a theatre in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Buda Castle

Buda Castle (Hungarian: Budai Vár, Turkish: Budin Kalesi) is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fisherman's Bastion

The Halászbástya or Fisherman's Bastion is a terrace in neo-Gothic a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Stephen's Basilica

St. Stephen's Basilica (Hungarian: Szent István-bazilika) is an

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hungarian State Opera House

The Hungarian State Opera House (Hungarian: Magyar Állami Operaház) i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Széchenyi Chain Bridge

Széchenyi lánchíd or Széchenyi Chain Bridge is a suspension bridge tha

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Belvedere Tower in the Buda Hills

Belvedere Tower in the Buda Hills, also called the Elisabeth Tower

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Margaret Bridge

Margit híd or Margaret Bridge (sometimes Margit Bridge) is a bridge

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Liberty Bridge (Budapest)

The Szabadság híd or Liberty Bridge (sometimes Freedom Bridge) in B

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Feneketlen

Lake Feneketlen (Feneketlen-tó, 'Bottomless Lake') is a lake in the

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
artotel Budapest

ආරම්භ කරමින් $176

InterContinental Budapest

ආරම්භ කරමින් $324

Hotel Clark Budapest

ආරම්භ කරමින් $238

Carlton Hotel

ආරම්භ කරමින් $228

Lanchid 19 Design Hotel

ආරම්භ කරමින් $158

Andrassy Palace Residence

ආරම්භ කරමින් $168

Boutique Hotel Victoria Budapest

ආරම්භ කරමින් $174

Piano Chain Bridge Apartment

ආරම්භ කරමින් $37

Budapest වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි