නගරය

Buenos Aires

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Buenos Aires සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Floralis Genérica

Floralis Genérica is a sculpture made of steel and aluminum located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro Colón

The Teatro Colón (Spanish) (Columbus Theatre) is an opera house in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
MALBA

The Latin American Art Museum of Buenos Aires (español. Museo de Arte

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of Decorative Arts, Buenos Aires

The National Museum of Decorative Arts is an art museum in Buenos

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Casa Rosada

La Casa Rosada (Spanish for 'The Pink House'), officially known as the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Obelisk of Buenos Aires

The Obelisk of Buenos Aires (español. Obelisco de Buenos Aires) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palacio Barolo

Palacio Barolo is a 22-story office building, located at 1370 Avenida

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Buenos Aires Zoo

The Buenos Aires Zoo covers 18 hectares (44 acres) in the Palermo d

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Parque de la Ciudad

The Parque de la Ciudad (Spanish: 'City Park') is an amusement park in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Martín Palace

San Martín Palace (Palacio San Martín) is located facing Plaza San M

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
King Fahd Islamic Cultural Center

The King Fahd Islamic Cultural Center is a mosque and center for

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Buenos Aires Japanese Gardens

The Buenos Aires Japanese Gardens are a public space administered by

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Plaza de Mayo

The Plaza de Mayo (Spanish pronunciation: ]; English: May Square)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tierra Santa (theme park)

Tierra Santa is a religious theme park in Buenos Aires, Argentina. It

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
InterContinental Buenos Aires

ආරම්භ කරමින් $149

InterContinental Buenos Aires

ආරම්භ කරමින් $0

Dazzler San Telmo

ආරම්භ කරමින් $176

Dazzler San Telmo

ආරම්භ කරමින් $0

Moreno 820 Design Apartments

ආරම්භ කරමින් $73

Two Hotel Buenos Aires

ආරම්භ කරමින් $65

Two Hotel Buenos Aires

ආරම්භ කරමින් $75

Art Factory San Telmo

ආරම්භ කරමින් $9

Buenos Aires වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි