නගරය

Cairo

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Cairo සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cairo Citadel

The Saladin Citadel of Cairo (Arabic: قلعة صلاح الدين‎ Qalaʿat Salāḥ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Hussein Mosque

Al-Hussein Mosque (Arabic: مسجد الإمام الحسين‎; alternative tra

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Khan el-Khalili

Khan el-Khalili (Arabic: خان الخليلي‎) is a major souk in the Islamic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
6th October Bridge

6th October Bridge is an elevated highway in Cairo, Egypt, running

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mosque of Muhammad Ali

The Mosque of Muhammad Ali Pasha or Alabaster Mosque (Arabic: مسجد محم

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mosque-Madrassa of Sultan Hassan

The Sultan Hassan Mosque is considered stylistically the most compact

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ඊජිප්තු කෞතුකාගාරය

ඊජිප්තුවේ කයිරෝහි ඊජිප්තු පුරාවස්තු කෞතුකාගාරය, ප

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Azhar Park

Al-Azhar Park is a public park located in Cairo, Egypt.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cairo Tower

The Cairo Tower (Arabic: برج القاهرة‎, burj al-qāhira, colloquially

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Azhar University

Al-Azhar University (pronounced 'AZ-har', Arabic: جامعة الأز

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Abdeen Palace

Abdeen Palace (العربية. قصر عابدين) is a historic Cairo palace, a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saint Mark's Coptic Orthodox Cathedral, Cairo

St. Mark's Coptic Orthodox Cathedral is located in the Abbassia

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bab Zuweila

Bab Zuweila is a medieval gate in Cairo, which is still standing in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Coptic Museum

Coptic Museum is a museum in Coptic Cairo, Egypt with the largest

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Cairo වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

Victoria Azur Hotel

ආරම්භ කරමින් $16

Windsor Hotel Cairo

ආරම්භ කරමින් $28

Cairo Khan Hotel

ආරම්භ කරමින් $39

Cairo Khan Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

Travelers House Hotel

ආරම්භ කරමින් $9

Family Palace Hostel

ආරම්භ කරමින් $22

Garden View Hostel

ආරම්භ කරමින් $14

City Plaza Hostel

ආරම්භ කරමින් $25

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි