නගරය

Canberra

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Canberra සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Gallery of Australia

The National Gallery of Australia is the premier art gallery and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Australian War Memorial

The Australian War Memorial is Australia's national memorial to the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Library of Australia

The National Library of Australia is the country's largest reference

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of Australia

The National Museum of Australia was formally established by the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Parliament House, Canberra

Old Parliament House, formerly known as the Provisional Parliament

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Questacon

Questacon – the National Science and Technology Centre, is located o

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Zoo & Aquarium

The National Zoo and Aquarium is a privately owned zoo and aquarium in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Commonwealth Park

Commonwealth Park is in Canberra, Australia, on the north side of Lake

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Black Mountain Tower

Black Mountain Tower (previously known as Telstra Tower and Telecom

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Royal Australian Mint

The Royal Australian Mint is situated in the Australian federal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Scrivener Dam

Scrivener Dam is a concrete gravity dam in Canberra, Australia. It was

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tilley's

Tilley's Devine café Gallery is a well-known café in the suburb of L

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Australian National Botanic Gardens

The Australian National Botanic Gardens (ANBG) are located in Canberra

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St John the Baptist Church, Reid

St John the Baptist Church is the oldest church in Canberra,

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
QT Canberra

ආරම්භ කරමින් $224

Breakfree Capital Tower Hotel

ආරම්භ කරමින් $347

Accommodate Canberra - The ApARTments

ආරම්භ කරමින් $280

Waldorf Canberra Apartment Hotel

ආරම්භ කරමින් $115

Peppers Gallery Hotel

ආරම්භ කරමින් $244

Canberra City YHA

ආරම්භ කරමින් $28

Accommodate Canberra - Metropolitan

ආරම්භ කරමින් $247

Accommodate Canberra - New Acton

ආරම්භ කරමින් $0

Canberra වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි