නගරය

Cape Town

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Cape Town සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kirstenbosch National Botanical Garden

Kirstenbosch is the name of a famous botanical garden nestled at the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lion's Head (Cape Town)

Lion's Head is a mountain in Cape Town, South Africa, between Table

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Groot Constantia

Groot Constantia is the oldest wine estate in South Africa and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Table Mountain National Park

Table Mountain National Park, previously known as the Cape Peninsula

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Two Oceans Aquarium

The Two Oceans Aquarium is an aquarium located at the Victoria &

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Table Mountain

Table Mountain is a flat-topped mountain forming a prominent landmark

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Robben Island

Robben Island (Afrikaans Robbeneiland) or Penguin Island is an island

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Castle of Good Hope

The Castle of Good Hope is a star fort which was built on the original

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cape Town International Airport

Cape Town International Airport (IATA: CPT, ICAO: FACT) is the primary

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Cape Town වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

Townhouse Hotel

ආරම්භ කරමින් $83

Cape Diamond Hotel

ආරම්භ කරමින් $36

Parliament Hotel

ආරම්භ කරමින් $51

Fountains714 (67)

ආරම්භ කරමින් $0

Cape Citi Loft (10)

ආරම්භ කරමින් $0

Studio Martini (5)

ආරම්භ කරමින් $0

Summer Breeze (65)

ආරම්භ කරමින් $0

Maple Cottage (70)

ආරම්භ කරමින් $0

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි