නගරය

Caracas

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Caracas සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teresa Carreño Cultural Complex

The Teresa Carreño Cultural Complex (Complejo Cultural Teresa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
University City of Caracas

The University City of Caracas (español. Ciudad Universitaria de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palacio Federal Legislativo

The Palacio Federal Legislativo (English. 'Federal Legislative

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Theatre of Venezuela

The Teatro Nacional de Venezuela is a building (opened 1905) and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Miraflores Palace

The Palacio de Miraflores (Spanish for 'Miraflores Palace') is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Caracas Athenaeum

The Caracas Athenaeum (known in Spanish as the Ateneo de Caracas) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Caracas Cathedral

The Caracas Cathedral is the seat of the archdiocese of Caracas,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Children's Museum of Caracas

Children's Museum of Caracas (Fundación Museo de los Niños) is a m

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cuartel de la Montaña (Caracas)

Военно-исторический музей, (español. Museo Histórico Militar), так

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Pantheon of Venezuela

The Panthéon (Latin Pantheon, from Greek Pantheon, meaning 'Temple of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mosque of Sheikh Ibrahim Al-Ibrahim

The Mosque Ibrahim Ibin Abdul Aziz Al-Ibrahim or Caracas Mosque is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palacio de las Academias

The Palacio de las Academias (Palace of the Academies; previously

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Caracas Venezuela Temple

The Caracas Venezuela Temple is the 96th operating temple of The

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palacio Municipal de Caracas

The Palacio Municipal de Caracas, or Consejo Municipal de Caracas, is

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Gran Melia Caracas Hotel

ආරම්භ කරමින් $45

JW Marriott Hotel Caracas

ආරම්භ කරමින් $119

Lidotel Hotel Centro Lido

ආරම්භ කරමින් $125

Hotel CCT

ආරම්භ කරමින් $685

Hotel Lincoln Suites

ආරම්භ කරමින් $0

EMBASSY SUITES

ආරම්භ කරමින් $119

Caracas Hotel

ආරම්භ කරමින් $100

Paseo Las Mercedes

ආරම්භ කරමින් $158

Caracas වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි