නගරය

Chisinau

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Chisinau සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nationalmuseum für Völkerkunde und Naturgeschichte

Национальный музей этнографии и естественной истории (român

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Muzeul Naţional de Arheologie şi Etnografie din Chişinău

Музей археологии и этнографии Академии Наук Республики

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chișinău Botanical Garden

The Chișinău Botanical Garden of the Academy of Sciences of Moldova w

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Государственный русский драматический театр им. А. П. Чехова

Государственный русский драматический театр и

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zoo w Kiszyniowie

Кишинёвский зоопарк — зоопарк в Кишинёве.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Memorial Complex Eternitate

Мемориальный комплекс «Eternitate» (рус. Вечность) в Кишиневе в с

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Stephen the Great Monument

The Stephen the Great Monument (română. Monumentul lui Ştefan cel Ma

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Alley of Classics, Chişinău

The Alley of Classics (Romanian: Aleea Clasicilor) is a sculptural

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Triumphal arch, Chişinău

The Triumphal arch is a monument in Downtown Chişinău.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Орган залы (Кишинёв)

Органный зал — концертный зал в муниципии Кишинёв (Республ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Moldova National Opera Ballet

The National Opera and Ballet Theatre of Moldova (Romanian: Teatrul

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chișinău Water Tower

The Chișinău Water Tower is a architectural monument of Chişinău, loc

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chișinău International Airport

Chișinău International Airport Шаблон:Airport codes is Moldova

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Мазаракиевская церковь

Мазаракиевская церковь (Церковь Покрова Божьей матери) — па

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Chisinau වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

Club Royal Park

ආරම්භ කරමින් $178

BERD S Design Hotel

ආරම්භ කරමින් $197

Jumbo Hotel

ආරම්භ කරමින් $61

Villa Arus

ආරම්භ කරමින් $54

Manhattan Hotel

ආරම්භ කරමින් $91

Edem Hotel

ආරම්භ කරමින් $39

Cosmos Hotel

ආරම්භ කරමින් $35

Best Western Plus Flowers Hotel

ආරම්භ කරමින් $80

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි