නගරය

Cologne

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Cologne සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hohenzollern Bridge

The Hohenzollern Bridge (German: Hohenzollernbrücke) is a bridge

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum Ludwig

Museum Ludwig, located in Cologne, Germany, houses a collection of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gloria-Theater (Cologne)

The Gloria-Theater is a multi-purpose theatre and event space,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cologne Zoological Garden

The Aktiengesellschaft Cologne Zoological Garden is the zoo of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Flora und Botanischer Garten Köln

The Flora und Botanischer Garten Köln (11.5 hectares) is a municipal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kolumba

The Kolumba (previously Diözesanmuseum, 'Diocesan Museum') is an art

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cologne Cable Car

The Cologne Cable Car (German: Kölner Seilbahn or Rheinseilbahn

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cologne Cathedral

Cologne Cathedral (German: Kölner Dom, officially Hohe Domkirche St.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wallraf-Richartz Museum

The Wallraf-Richartz Museum is one of the three major museums in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Severinstorburg

Ворота Святого Северина (нем. Severinst

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cologne Opera

The Cologne Opera (German: Oper der Stadt Köln or Oper Köln) refers b

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hohe Straße

Hohe Straße is a shopping street in the old town of Cologne, Germany,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Romano-Germanic Museum

The Roman-Germanic Museum (RGM, in German: Römisch-Germanisches

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Basilica of the Holy Apostles, Cologne

The Basilica of the Holy Apostles (Basilika St. Aposteln) is a

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Cologne වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

Romantik Hotel im Wasserturm

ආරම්භ කරමින් $179

Mauritius Hotel & Therme

ආරම්භ කරමින් $88

Hotel am Augustinerplatz

ආරම්භ කරමින් $124

Hotel Altera Pars

ආරම්භ කරමින් $98

Holiday Inn Express Cologne - City Centre

ආරම්භ කරමින් $114

Centro Hotel Ariane

ආරම්භ කරමින් $208

Ibis Hotel Koeln Centrum

ආරම්භ කරමින් $74

Adagio Koln City Aparthotel

ආරම්භ කරමින් $462

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි