නගරය

Curitiba

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Curitiba සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Oscar Niemeyer Museum

The Oscar Niemeyer Museum (Portuguese: Museu Oscar Niemeyer) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro Guaíra

The Teatro Guaíra Cultural Centre is a state-run cultural

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Castillo de Batel

O Castelo do Batel é um palácio localizado no bairro do Batel, na c

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museu Paranaense

O Museu Paranaense é um museu brasileiro sediado em Curitiba, capital

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Holocaust Museum in Curitiba

The Holocaust Museum in Curitiba (in Portuguese, Museu do Holocausto

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro Positivo

Teatro Positivo යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Theatr

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Torre Panorâmica de Curitiba

A Torre Panorâmica de Curitiba, também conhecida como Torre da T

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Parque Barigui

O Parque Barigui (ü) está situado na cidade de Curitiba, capital do e

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Parque Tanguá

O Parque Tanguá é um dos principais parques da cidade de Curitiba, c

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Largo da Ordem

Largo da Ordem යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Town s

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Japan Square (Praça do Japão)

Japan Square (Praça do Japão) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Town squ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bacacheri Park

Bacacheri Park is a park located in Curitiba, state of Paraná, Brazil

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Calçadão da XV

Calçadão da XV යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Town squ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Praça General Osório

__DISAMBIG__

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Bourbon Curitiba Convention Hotel

ආරම්භ කරමින් $90

Caravelle Palace Hotel

ආරම්භ කරමින් $24

Curitiba Hostel

ආරම්භ කරමින් $11

Trevi Hotel e Business

ආරම්භ කරමින් $35

Ibis Styles Curitiba Centro Cívico

ආරම්භ කරමින් $44

Granville Park Hotel

ආරම්භ කරමින් $19

Hotel Garden Curitiba

ආරම්භ කරමින් $31

Hotel Blumenau Centro

ආරම්භ කරමින් $21

Curitiba වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි