නගරය

Douala

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Douala සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palace of the Kings Bell

The Palace of the Kings Bell situated in Douala is a building

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Former palace of Justice of Douala

The former Palace of Justice of Douala situated in Douala is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bonakouamouang Chimney

The Bonakouamouang Chimney – situated in Douala, Cameroon in the d

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of Saints Peter and Paul, Douala

The Cathedral of Saints Peter and Paul - situated in Douala, Cameroon

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arbre à palabres (Bonambappe)

L'arbre à palabres is a permanent sculpture located in Douala

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Former general Hospital of Douala

The former General Hospital situated in Douala is a building

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Former police station of Douala

The former police station situated in Douala is a building constructed

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old German government headquarters in Douala

The old German government headquarters situated in Douala is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chamber of Commerce (Douala)

The Chamber of Commerce in Douala, Cameroon is a building constructed

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Villa Mandessi Bell

The villa Mandessi Bell situated at Douala is a building constructed

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sud Obelisk

Sud Obelisk is a public artwork in Douala, Cameroon, created by Faouzi

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Hotel Akwa Palace

ආරම්භ කරමින් $150

Hotel Résidence La Falaise

ආරම්භ කරමින් $133

Hotel Serena Palace

ආරම්භ කරමින් $0

Bano Palace Hotel

ආරම්භ කරමින් $106

Hôtel Prince De Galles

ආරම්භ කරමින් $81

Ibis Douala

ආරම්භ කරමින් $111

Hotel Vallee Des Princes

ආරම්භ කරමින් $0

Somatel Douala Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

Douala වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි