නගරය

Dubai

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Dubai සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jumeirah Beach

Jumeira Beach is a white sand beach that is located and named after

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Mary's Catholic Church, Dubai

St. Mary's Catholic Church is a parish church of the Apostolic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jumeirah Mosque

Jumeirah Mosque (Arabic: مسجد جميرا) is a mosque in Dubai, Emirate

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dubai Aquarium

Dubai Aquarium යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Aquari

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wild Wadi Water Park

The Wild Wadi Water Park is situated in Jumeirah, an area in Dubai,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Atlantis, The Palm

Atlantis, The Palm is a UAE hotel resort located at the apex of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Burj Al Arab

The Burj Al Arab (Arabic: برج العرب‎,'Tower of the Arabs', also know

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Global Village (Dubai)

Global Village in Dubai is located on Sheikh Mohammed Bin Zayed Road E

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ski Dubai

Ski Dubai is an indoor ski resort with 22,500 square meters of indoor

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hindu Temple, Dubai

Hindu Temple, Dubai (referred to locally as Shiva and Krishna Mandir)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palm Islands

Palm Islands are three artificial islands, Palm Jumeirah, Deira

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dubai Miracle Garden

The Dubai Miracle Garden (In Arabic: دبي معجزة حديقة) is a flower gar

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
At The Top

At The Top යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic Lookouts, Dubai හි United Ar

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Emirates Office Tower

The Emirates Office Tower, also known as Emirates Tower One, is a

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Majan Studio in Madison Residences

ආරම්භ කරමින් $0

Sama Sama - Al Barari

ආරම්භ කරමින් $0

Al Habtoor Polo Resort

ආරම්භ කරමින් $120

Arjan,Lincoln Park,311, Studio beds,

ආරම්භ කරමින් $0

Luxurious Villa For A higher Quality of Living Polo Homes

ආරම්භ කරමින් $0

Arjan Studio in Lincoln Park-Sheffield

ආරම්භ කරමින් $0

Abidos Hotel Apartment Dubailand

ආරම්භ කරමින් $50

Arabian Ranches Golf Club

ආරම්භ කරමින් $68

Dubai වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි