නගරය

El Escorial

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය El Escorial සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
El Escorial

El Escorial is an historical residence of the king of Spain. It is one

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Exe Victoria Palace

ආරම්භ කරමින් $104

Miranda & Suizo

ආරම්භ කරමින් $70

Hotel Florida

ආරම්භ කරමින් $52

Sercotel Hotel Los Lanceros

ආරම්භ කරමින් $47

San Francisco de Asís Hotel

ආරම්භ කරමින් $49

Hotel Galaico

ආරම්භ කරමින් $61

Posada Don Jaime

ආරම්භ කරමින් $70

Hospedería Santa Cruz

ආරම්භ කරමින් $42

El Escorial වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි