නගරය

Finstown

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Finstown සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ස්කාරා බ්රෙයි

ස්කාරා බ්රෙයි (උසුරුවනුයේ) යනු, ස්කොට්ලන්තයේ, ඕක්නෙයි මහා භූමිප්‍රදේශ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Maeshowe

Maeshowe (or Maes Howe) is a Neolithic chambered cairn and passage

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ring of Brodgar

The Ring of Brodgar (or Brogar, or Ring o' Brodgar) is a Neolithic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Standing Stones of Stenness

The surviving Standing Stones of Stenness form an impressive Neolithic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Orkney

Orkney (also incorrectly known as The Orkney Islands or, The Orkneys)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Broch of Gurness

The Broch of Gurness is an Iron Age broch village on the northwest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ness of Brodgar

Ness of Brodgar is an archaeological site covering

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bishop's Palace, Kirkwall

The Bishop's Palace, Kirkwall was built at the same time as the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Earl's Palace, Kirkwall

The Earl's Palace is a ruined Renaissance-style palace near St

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cuween Hill Chambered Cairn

Cuween Hill Chambered Cairn (grid reference ) is a Neolithic chambered

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Unstan Chambered Cairn

Unstan (or Onstan, or Onston) is a Neolithic chambered cairn located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Barnhouse Settlement

The Neolithic Barnhouse Settlement is sited by the shore of Loch of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Blackhammer Chambered Cairn

Blackhammer Chambered Cairn is a Neolithic cairn on Rousay, in Orkney,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Eynhallow Church

Eynhallow Church is the ruin of a 12th-century monastery, located on

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Albert Hotel

ආරම්භ කරමින් $178

St Ola Hotel

ආරම්භ කරමින් $103

Karrawa Guest House

ආරම්භ කරමින් $101

Stromness Hotel

ආරම්භ කරමින් $91

Seaview Hotel

ආරම්භ කරමින් $91

Castletown Hotel

ආරම්භ කරමින් $70

A Castle View Bed and Breakfast

ආරම්භ කරමින් $62

The Inn @ Y-Not

ආරම්භ කරමින් $129

Finstown වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි