නගරය

Giza

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Giza සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ගීසාහී මහා පිරමිඩය

ගීසාහී මහා පිරමිඩය (කූෆූගේ පිරමිඩය හෝ කියෝප්ස්ගේ පිරමිඩය ලෙසින්ද හැඳින

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ගීසා පිරමීඩ සංකීර්ණය

ගීසා පිරමීඩ සංකීර්ණය යනු ඊජිප්තුවේ කයිරෝ නුවරට ආසන්නයේ පිහිටි ගීසා

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cairo Citadel

The Saladin Citadel of Cairo (Arabic: قلعة صلاح الدين‎ Qalaʿat Salāḥ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mosque of Muhammad Ali

The Mosque of Muhammad Ali Pasha or Alabaster Mosque (Arabic: مسجد محم

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
6th October Bridge

6th October Bridge is an elevated highway in Cairo, Egypt, running

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mosque of Amr ibn al-As

The Mosque of Amr ibn al-As (Arabic: جامع عمرو بن العاص‎),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Sphinx of Giza

The Great Sphinx of Giza is a statue of a reclining lion with a human

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ඊජිප්තු කෞතුකාගාරය

ඊජිප්තුවේ කයිරෝහි ඊජිප්තු පුරාවස්තු කෞතුකාගාරය, ප

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mosque-Madrassa of Sultan Hassan

The Sultan Hassan Mosque is considered stylistically the most compact

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Abdeen Palace

Abdeen Palace (العربية. قصر عابدين) is a historic Cairo palace, a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cairo Tower

The Cairo Tower (Arabic: برج القاهرة‎, burj al-qāhira, colloquially

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Coptic Museum

Coptic Museum is a museum in Coptic Cairo, Egypt with the largest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pyramid of Khafre

The Pyramid of Khafre is the second largest of the Ancient Egyptian

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pyramid of Menkaure

The Pyramid of Menkaure, located on the Giza Plateau in the

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Marriott Mena House, Cairo

ආරම්භ කරමින් $247

Four Seasons Hotel Cairo at The First Residence

ආරම්භ කරමින් $180

Safir Hotel Cairo

ආරම්භ කරමින් $71

Grand Nile Tower

ආරම්භ කරමින් $119

Swiss Inn Nile Hotel

ආරම්භ කරමින් $29

Barcelo Cairo Pyramids

ආරම්භ කරමින් $60

Amarante Pyramids Hotel

ආරම්භ කරමින් $34

Hor Moheb Hotel

ආරම්භ කරමින් $31

Giza වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි