නගරය

Grytviken

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Grytviken සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grytviken

Grytviken (Swedish for 'The Pot Cove') is the principal settlement in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bellingshausen Island

Bellingshausen Island is one of the most southerly of the South

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com

Grytviken වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි