නගරය

Hanover

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Hanover සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hanover Zoo

Hanover Zoo is located in the city centre of Hanover, Germany. The zoo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sprengel Museum

The Sprengel Museum in Hanover houses one of the most significant

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Marktkirche

The Marktkirche ('The Church on the Marketplace') St. Georg and St.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Herrenhausen Gardens

The Herrenhausen Gardens (German: Herrenhäuser Gärten), located in L

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kestner-Museum

Kestner-Museum is a museum in Hanover, Germany, founded in 1889. It

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Leineschloss

The Leineschloss (English: Leine Castle), situated on the Leine in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kronsberg

Кро́нсберг (Deutsch. Kronsberg) — холм на юговосточной окра

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Kastens Hotel Luisenhof

ආරම්භ කරමින් $724

Mercure Hotel Hannover City

ආරම්භ කරමින් $240

InterCityHotel Hannover

ආරම්භ කරමින් $572

Hotel Loccumer Hof

ආරම්භ කරමින් $486

Cityhotel Thüringer Hof Klassik Hannover

ආරම්භ කරමින් $587

City Hotel Hannover

ආරම්භ කරමින් $75

Boutique 030 Hannover City

ආරම්භ කරමින් $604

Bed?nBudget City-Hostel

ආරම්භ කරමින් $103

Hanover වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි