නගරය

Hong Kong

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Hong Kong සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hong Kong Disneyland

Hong Kong Disneyland (Chinese: 香港迪士尼樂園) is the first theme park in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Star Ferry Pier, Tsim Sha Tsui

Star Ferry Pier, Tsim Sha Tsui, or Tsim Sha Tsui Ferry Pier, is a pier

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Victoria Harbour

Victoria Harbour is a natural landform harbour situated between Hong

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tsing Ma Bridge

The Tsing Ma Bridge is a bridge in Hong Kong. It is the world's

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sky Terrace

Sky Terrace යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic Lookouts, Hong Kong හි Hong

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Victoria Peak

Victoria Peak (traditional Chinese: 太平山, or previously- 扯旗山) i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Clock Tower, Hong Kong

The Clock Tower is a landmark in Hong Kong. It is located on the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hong Kong Zoological and Botanical Gardens

The Hong Kong Zoological and Botanical Gardens (traditional Chinese:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hong Kong Park

The Hong Kong Park is a public park next to Cotton Tree Drive in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hong Kong Cultural Centre

The Hong Kong Cultural Centre (Шаблон:Zh) is a multipurpose perfo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
මැඩම් ටුසූ, හොංකොං

මැඩම් ටුසූ, හොංකොං, චීනයේ පිහිටි කීර්තිමත් වැක්ස් කෟතුකාගාරයේ කොට

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Happy Valley Racecourse

Happy Valley Racecourse ( 快活谷馬場 or 跑馬地馬場) is one of the two racecour

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hong Kong Observation Wheel

The Hong Kong Observation Wheel (abbr. HKOW) is a 60-metre (197-foot)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kowloon Park

Kowloon Park (Chinese: 九龍公園) is a large public park in Tsim Sha Tsu

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Travel/ business Friendly. Neat /Comfy. Wan Chai

ආරම්භ කරමින් $0

V Wanchai Hotel

ආරම්භ කරමින් $196

The Fleming

ආරම්භ කරමින් $364

218 Apartment

ආරම්භ කරමින් $153

Wanchai 88 Hotel

ආරම්භ කරමින් $106

V Wanchai 2 Hotel

ආරම්භ කරමින් $181

iclub Wan Chai Hotel

ආරම්භ කරමින් $92

Novotel Century Hong Kong

ආරම්භ කරමින් $158

Hong Kong වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි