නගරය

Jerusalem

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Jerusalem සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Israel Museum

The Israel Museum (Hebrew: מוזיאון ישראל‎, Muze'on Yisrael) was

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jaffa Gate

Jaffa Gate (Hebrew: שער יפו Sha'ar Yafo, Arabic: باب الخليل B

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Western Wall

The Western Wall (עברית. הכותל המערבי, translit.: Шаблон:Lang) (ا

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tower of David

The Tower of David (Hebrew: מגדל דוד‎, Migdal David, Arabic: برج داود

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ශුද්ධවූ සොහොන් ගැබෙහි දේවස්ථානය

ශුද්ධවූ සෙහොන් ගැබෙහි දේවස්ථානය යනු, ජෙරුසලෙමෙහි පැරණි නගර

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old City (Jerusalem)

The Old City (Hebrew: העיר העתיקה‎, HaEer HaAtika, Arabic: البلدة القد

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
City of David

The City of David, also known as the Ophel (Hebrew: העופל‎, perhap

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dome of the Rock

The Dome of the Rock (Arabic: مسجد قبة الصخرة‎, translit.: Mas

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Via Dolorosa

Via Dolorosa (Latin for 'Way of Grief' or 'Way of Suffering') is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ජෙරුසෙලෙමෙහි දේවමාළිගය

ජෙරුසෙලෙමෙහි දේවමාළිගය හෝ ශුද්ධවූ දේවමාළිගය (හීබ්‍රෑ: בֵּית־הַמִ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pool of Bethesda

Bethesda was originally the name of a pool in Jerusalem, on the path

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rockefeller Museum

The Rockefeller Museum, formerly the Palestine Archaeological Museum,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount of Olives

The Mount of Olives (also Mount Olivet, עברית. הר הזיתים, Har HaZeitim

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Aqsa Mosque

Al-Aqsa Mosque (Arabic:المسجد الاقصى, [IPA /æl'mæsʒɪd æl'ɑqsˁɑ/, Шабл

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Brand new gem in Talbyeh with Garden

ආරම්භ කරමින් $191

Best Location Historic Boutique Apartment

ආරම්භ කරමින් $139

A luxurious apartment in the center of Jerusalem

ආරම්භ කරමින් $0

Ritz Hotel Jerusalem

ආරම්භ කරමින් $0

Prima Royale Hotel

ආරම්භ කරමින් $126

The Inbal Jerusalem

ආරම්භ කරමින් $315

Prima Kings Hotel

ආරම්භ කරමින් $142

Colony Suites Jerusalem - 3 Hananya

ආරම්භ කරමින් $0

Jerusalem වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි