නගරය

Kiev

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Kiev සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kiev Pechersk Lavra

Kiev Pechersk Lavra (українська. Києво-Печ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ivan Franko National Academic Drama Theater

Ivan Franko National Academic Drama Theater is a Ukrainian theater in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lesya Ukrainka National Academic Theater of Russian Drama

Lesya Ukrainka National Academic Theater of Russian Drama (also

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St Volodymyr's Cathedral

St Volodymyr's Cathedral (Ukranian: Патріарший кафедраль

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mother Motherland (Kiev)

Mother Motherland (українська. Мати-Бать

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины

Национа́льный ботани́ческий сад и́мени Нико́лая Гришко́ Наци

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Khreshchatyk

Khreshchatyk (українська. Хрещатик, Khreshchatyk; русский. Крещатик

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Michael's Golden-Domed Monastery

St. Michael's Golden-Domed Monastery is a functioning monastery in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saint Sophia Cathedral in Kiev

Saint Sophia Cathedral in Kiev (ukrainian: Собор Святої Софії, Sob

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Арт-завод Платформа

Арт-завод Платформа — коворкінгова платформа, креативний мистецько

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National University of Kyiv-Mohyla Academy

National University of Kyiv-Mohyla Academy (NaUKMA)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of the Great Patriotic War, Kiev

The National Museum of the History of the Great Patriotic War (of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kiev funicular

The Kiev funicular (українська. Київський фунікулер, transli

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kiev Botanical Gardens

There are several Botanical Gardens in Kiev, the capital of Ukraine.

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Kiev වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

7 Kostiolna Street, Centre, Kiev

ආරම්භ කරමින් $59

Gallery Hotel Gintama

ආරම්භ කරමින් $71

KievInn

ආරම්භ කරමින් $78

Status Guesthouse

ආරම්භ කරමින් $29

Apartment on Mykhailivska 22

ආරම්භ කරමින් $99

Status Apartments

ආරම්භ කරමින් $68

Kiev Accommodation Apartment on Sofievska st.

ආරම්භ කරමින් $42

Kiev Accommodation Apartment on Kostel'naya st.

ආරම්භ කරමින් $54

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි