නගරය

Kisangani

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Kisangani සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Kisangani වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

Rusina Hotel

ආරම්භ කරමින් $49

Gorillas Lake Kivu Hotel

ආරම්භ කරමින් $80

Motel La Corniche Gisenyi

ආරම්භ කරමින් $55

Stipp Hotel Gisenyi

ආරම්භ කරමින් $100

Belvedere Hotel

ආරම්භ කරමින් $85

Virunga Campsite & Backpackers

ආරම්භ කරමින් $23

Lake Kivu Serena Hotel

ආරම්භ කරමින් $185

Kisoro Tourist Hotel

ආරම්භ කරමින් $65

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි