නගරය

Kisangani

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Kisangani සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Rusina Hotel

ආරම්භ කරමින් $49

Gorillas Lake Kivu Hotel

ආරම්භ කරමින් $80

Motel La Corniche Gisenyi

ආරම්භ කරමින් $55

Stipp Hotel Gisenyi

ආරම්භ කරමින් $100

Belvedere Hotel

ආරම්භ කරමින් $85

Virunga Campsite & Backpackers

ආරම්භ කරමින් $23

Lake Kivu Serena Hotel

ආරම්භ කරමින් $185

Kisoro Tourist Hotel

ආරම්භ කරමින් $65

Kisangani වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි