නගරය

Kuopio

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Kuopio සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Puijo tower

The Puijo tower is a 75 metre high TV tower in Kuopio, Eastern

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Cumulus City Centre Kuopio

ආරම්භ කරමින් $141

Original Sokos Hotel Puijonsarvi

ආරම්භ කරමින් $174

Leivontie Apartment

ආරම්භ කරමින් $0

Break Sokos Hotel Tahko

ආරම්භ කරමින් $100

Cumulus City Station Kuopio

ආරම්භ කරමින් $141

Finlandia Hotel Jahtihovi

ආරම්භ කරමින් $115

Scandic Kuopio

ආරම්භ කරමින් $160

Hostel Rauhalahti

ආරම්භ කරමින් $83

Kuopio වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි