නගරය

Kyoto

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Kyoto සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Senbon Torii (千本鳥居)

Senbon Torii (千本鳥居) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Shrines, Kyoto

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tōfuku-ji

Tōfuku-ji (東福寺) is a Buddhist temple in Higashiyama-ku in Kyoto,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Eikan-dō Zenrin-ji

Eikan-dō Zenrin-ji (永観堂禅林寺) is the head temple for the Seizan branc

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fushimi Inari-taisha

Fushimi Inari Taisha (伏見稲荷大社) is the head shrine of Inari, located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yasaka Shrine

Yasaka ShrineШаблон:Nihongo, once called Gion Shrine, is a Shint

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shijo-ohashi Bridge (四条大橋)

Shijo-ohashi Bridge (四条大橋) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Bridges, Kyoto

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kiyomizu-dera

Kiyomizu-dera (清水寺), known more fully as Otowa-san Kiyomizu-dera (音羽山清

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shimogamo Shrine

in Japanese, is the common name of an important Shinto sanctuary in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Heian Shrine

The Heian Shrine (平安神宮, Heian jingū) is a Shinto shrine located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ස්වර්ණමණ්ඩපාරාමය

කින්කකු-ජි (ස්වර්ණමණ්ඩපාරාමය

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ninna-ji

Ninna-ji (仁和寺, Ninna-ji) is the head temple of the Omuro school of Sh

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yasaka-no-to Pagoda

The Yasaka-no-to Pagoda, also known as Hōkan-ji Temple (法見寺), is a p

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nanzen-ji

, or Zuiryusan Nanzen-ji, formerly Шаблон:Nihongo, is a Zen Buddh

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Iwatayama Monkey Park

Iwatayama Monkey Park (Japanese: 嵐山モンキーパーク, Arashiyama Monkī

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
THE JUNEI HOTEL Kyoto Imperial Palace West

ආරම්භ කරමින් $625

Hidden Inn Gosho

ආරම්භ කරමින් $0

Kyo-machiya Hotel Shiki Juraku

ආරම්භ කරමින් $412

Hotel Rubino Kyoto Horikawa

ආරම්භ කරමින් $76

Rubino Kyoto Horikawa

ආරම්භ කරමින් $76

Guesthouse Goettingen

ආරම්භ කරමින් $54

Grateful

ආරම්භ කරමින් $14

Hale Temari Kyoto Gosho

ආරම්භ කරමින් $27

Kyoto වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි