නගරය

London

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය London සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tower of London

Her Majesty's Royal Palace and Fortress, more commonly known as the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Big Ben

Big Ben is the nickname for the great bell of the clock at the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palm House

REDIRECT Palm house

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Royal National Theatre

The Royal National Theatre (generally known as the National Theatre)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chiswick House

Chiswick House is a Palladian villa in Chiswick, in the west of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Prime meridian (Greenwich)

The prime meridian is a geographical reference line that passes

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Apollo Victoria Theatre

The Apollo Victoria Theatre is a West End theatre on Wilton Road in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Garden at Buckingham Palace

The Garden at Buckingham Palace is situated at the rear (west) of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sadler's Wells Theatre

Sadler's Wells Theatre is a performing arts venue located in Rosebery

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St Dunstan-in-the-East

St Dunstan-in-the-East was a Church of England parish church on St

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tower Bridge

Tower Bridge is a combined bascule and suspension bridge in London,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Churchill War Rooms

The Churchill War Rooms is a museum in London and one of the five

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lambeth Bridge

Lambeth Bridge is a road traffic and footbridge crossing the River

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Leighton House Museum

The Leighton House Museum is an art museum in the Holland Park area of

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

London වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

Spectacular Strand 2 bed apartment!!

ආරම්භ කරමින් $0

Amba Hotel Charing Cross

ආරම්භ කරමින් $645

1 Compton

ආරම්භ කරමින් $0

Clarendon Serviced Apartments - Chandos Place

ආරම්භ කරමින් $0

The Grand at Trafalgar Square

ආරම්භ කරමින් $418

Club Quarters Hotel, Trafalgar Square

ආරම්භ කරමින් $386

Amba Hotel Charing Cross

ආරම්භ කරමින් $0

LSE Northumberland House

ආරම්භ කරමින් $87

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි