නගරය

Los Angeles

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Los Angeles සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Venice Canal Historic District

The Venice Canal Historic District is a district in the Venice section

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
南加州大学

The University of Southern California (USC, SC, Southern Cal[a] or

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
University of California, Los Angeles

The University of California, Los Angeles (UCLA) is a public

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Los Angeles County Museum of Art

The Los Angeles County Museum of Art (LACMA) is an art museum located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
J. Paul Getty Museum

The J. Paul Getty Museum, a program of the J. Paul Getty Trust, is an

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ග්‍රිෆිත් ආකාශවස්තු නිරීක්‍ෂණාගාරය

ග්‍රිෆිත් ආකාශවස්තු නිරීක්‍ෂණාගාරය alt=ග්‍රිෆිත් ආකාශවස

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Walt Disney Concert Hall

The Walt Disney Concert Hall at 111 South Grand Avenue in Downtown Los

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Natural History Museum of Los Angeles County

The Natural History Museum of Los Angeles County opened in Exposition

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ahmanson Theatre

The Ahmanson Theatre is one of the four main venues that comprise the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Urban Light

Urban Light (2008) is a large-scale assemblage sculpture by Chris

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Petersen Automotive Museum

The Petersen Automotive Museum is located on Wilshire Boulevard along

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
California Science Center

The California Science Center (sometimes spelled California

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hollywood, Los Angeles, California

Hollywood is a district in Los Angeles, situated west-northwest of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of Our Lady of the Angels

The Cathedral of Our Lady of the Angels, also called the Los Angeles

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Omni Los Angeles at California Plaza

ආරම්භ කරමින් $245

Hollywood and Highland Apartment

ආරම්භ කරමින් $219

Doubletree by Hilton Los Angeles Downtown Hotel

ආරම්භ කරමින් $277

DTLA 1 Bedroom Apartment with Roof Access

ආරම්භ කරමින් $147

Millennium Biltmore Los Angeles

ආරම්භ කරමින් $247

Miyako Hotel Los Angeles

ආරම්භ කරමින් $189

Kawada Hotel

ආරම්භ කරමින් $130

Metro Plaza Hotel

ආරම්භ කරමින් $139

Los Angeles වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි