නගරය

Luxor

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Luxor සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Luxor Temple

Luxor Temple is a large Ancient Egyptian temple complex located on the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Colossi of Memnon

The Colossi of Memnon (known to locals as el-Colossat, or es-Salamat)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Valley of the Kings

The Valley of the Kings (Arabic: وادي الملوك Wādī al-Mulūk‎,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Valley of the Queens

The Valley of the Queens is a place in Egypt where wives of Pharaohs

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Medinet Habu (temple)

Medinet Habu is the name commonly given to the Mortuary Temple of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
හට්ෂෙප්සුට් මතකාගාර දේවස්ථානය

හට්ෂෙප්සුට් මතකාගාර දේවස්ථානය හෙවත් ඩ්ජෙසර්-ඩ්ජෙසරු ('ශ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ramesseum

The Ramesseum is the memorial temple (or mortuary temple) of Pharaoh

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Банановый остров (Луксор)

Банановый остров находится недалеко от Луксора, в полноводном Ниле.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
KV33

KV33 සොහොන්ගැබ යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ ඊජිප්තුවේ රජුන්ගේ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Precinct of Amun-Re

The Precinct of Amun-Re, located near Luxor, Egypt, is one of the four

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Luxor වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

Pavillon Winter Luxor

ආරම්භ කරමින් $34

Sofitel Winter Palace Luxor

ආරම්භ කරමින් $123

Eatabe Luxor Hotel

ආරම්භ කරමින් $19

Iberotel Luxor

ආරම්භ කරමින් $32

Susanna Hotel Luxor

ආරම්භ කරමින් $20

Emilio Hotel Luxor

ආරම්භ කරමින් $30

Queens Valley Hotel Luxor

ආරම්භ කරමින් $21

Philippe Luxor Hotel

ආරම්භ කරමින් $15

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි