නගරය

Madrid

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Madrid සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro Real

The Teatro Real (literally Royal Theatre) or simply El Real (as it is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo del Prado

The Museo del Prado is a museum and art gallery located in Madrid, the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palacio de Cristal

The Palacio de Cristal ('Crystal Palace') is a glass and metal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Thyssen-Bornemisza Museum

The Thyssen-Bornemisza Museum, or in Spanish Museo Thyssen-Bornemisza,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Matadero Madrid

Matadero Madrid is a former slaughterhouse in the Arganzuela district

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Temple of Debod

The Temple of Debod is an ancient Egyptian temple which was rebuilt in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Royal Palace of Madrid

The Royal Palace of Madrid (Palacio Real de Madrid) is the official

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Archaeological Museum of Spain

The National Museum of Archaeology (Spanish: Museo Nacional de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Puerta de Alcalá

The Puerta de Alcalá ('Alcalá Gate', from the Arabic word ا

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Almudena Cathedral

Santa María la Real de La Almudena is a Catholic cathedral in Madrid.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

The Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zoo Aquarium de Madrid

The Madrid Zoo Aquarium is a zoo and aquarium in Madrid, Spain. It is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Buen Retiro Park

The Jardines del Buen Retiro or Parque del Buen Retiro (literally

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Plaza Mayor, Madrid

The Plaza Mayor was built during the Habsburg period and is a central

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Hostal Rincon de Sol

ආරම්භ කරමින් $75

Hostales Victoria I y II

ආරම්භ කරමින් $98

Gay Hostal Puerta del Sol Madrid

ආරම්භ කරමින් $113

Hostal Pretoria

ආරම්භ කරමින් $102

Puerta del Sol Rooms

ආරම්භ කරමින් $104

Hostal Alaska

ආරම්භ කරමින් $45

THC Hostal Bergantin

ආරම්භ කරමින් $103

Hostal Fuentesol

ආරම්භ කරමින් $64

Madrid වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි