නගරය

Manchester

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Manchester සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ජෝන් රේලන්ඩ්ස් පුස්තකාලය

ජෝන් රේලන්ඩ්ස් පුස්තකාලය නව-ගොතික නිර්මාණකරනයට අනුව නිමවා ඇති අතර එන

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Manchester Art Gallery

Manchester Art Gallery is a free-to-view municipally-owned public art

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Manchester Town Hall

Manchester Town Hall is a Victorian, Neo-gothic municipal building in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Manchester Cathedral

Manchester Cathedral is a Medieval church located on Victoria Street

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
People's History Museum

The People's History Museum (the National Museum of Labour History

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Trafford

Old Trafford is an all-seater football stadium in the Trafford borough

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Portico Library

The Portico Library, The Portico or Portico Library and Gallery on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Transport, Greater Manchester

The Museum of Transport, Greater Manchester is a museum that aims to

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Canal Street (Manchester)

Canal Street, the centre of the Manchester Gay Village, is a street in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
University of Manchester

The University of Manchester is a 'red brick' civic university located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Haçienda

Fac 51 Haçienda (better known simply as The Haçienda) was a n

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Hidden Gem

The Hidden Gem, or officially St Mary’s Catholic Church, is located o

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pankhurst Centre

The Pankhurst Centre in Manchester provides a women only space that

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Elisabeth's Church (Reddish)

St. Elisabeth's Church is an Anglo Catholic church in Reddish,

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Mercure Manchester Piccadilly Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

Mercure Manchester Piccadilly Hotel

ආරම්භ කරමින් $272

My-Places Serviced Apartments

ආරම්භ කරමින් $179

Gardens Hotel

ආරම්භ කරමින් $142

Britannia Sachas Hotel

ආරම්භ කරමින් $107

Sacha's

ආරම්භ කරමින් $104

ibis Styles Manchester Portland

ආරම්භ කරමින් $203

The Merchants Hotel

ආරම්භ කරමින් $103

Manchester වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි