නගරය

Marrakech

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Marrakech සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bahia Palace

The Bahia Palace is a palace and a set of gardens located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ben Youssef Madrasa

The Ben Youssef Madrasa was an Islamic college in Marrakesh, Morocco,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Majorelle Garden

The Majorelle Garden (Arabic: حديقة ماجوريل‎) is a botanical gar

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
El Badi Palace

El Badi Palace (Arabic: قصر البديع‎ - meaning the incomparab

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bab Agnaou

Bab Agnaou (Arabic: باب اكناو; Berber: Bab Agnaw or Tawurt n Wegnaw)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Koutoubia Mosque

The Koutoubia Mosque (العربية. جامع الكتبية) is the largest mosque in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jemaa el-Fnaa

Jamaa el Fna (Arabic: ساحة جامع الفناء saaHat jamaaʻ al-fanâʼ, also

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saadian Tombs

The Saadian tombs in Marrakech date back from the time of the sultan

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Menara gardens

The Menara gardens are located to the west of Marrakech, Morocco, at

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Marrakech Museum

The Museum of Marrakech is a museum in the old center of Marrakech,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ben Youssef Mosque

The Ben Youssef Mosque (also known by its English spelling as the 'Ibn

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Agdal Gardens

The Agdal Gardens (or Aguedal Gardens) cover about 400 hectares (4.0

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Almoravid Koubba

The Almoravid Koubba (or Koubba Ba'adiyin/Barudiyin) is a small

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Marrakesh Menara Airport

Marrakesh Menara Airport (Berber languages: ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵎⵉⵏⴰ

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Amanjena

ආරම්භ කරමින් $0

Riad l'Orange Bleue

ආරම්භ කරමින් $52

Riad Charik

ආරම්භ කරමින් $44

Riad Johnboy

ආරම්භ කරමින් $26

Riad Armelle

ආරම්භ කරමින් $85

Riad Wardate Rita

ආරම්භ කරමින් $52

Riad El Sagaya

ආරම්භ කරමින් $41

Riad Nejma Lounge

ආරම්භ කරමින් $63

Marrakech වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි