නගරය

Medellín

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Medellín සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Planetarium of Medellín

The Planetarium of Medellín (Official name: Planetario Municipal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Antioquia

The Museum of Antioquia (Museo de Antioquia) is an art museum in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Medellín Museum of Modern Art

Museum of Modern Art of Medellín (MAMM) is a museum of modern art in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Parque Explora

Parque Explora is an interactive science museum in Medellín,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Interactive Museum EPM

The Interactive Museum EPM is in Medellín, Colombia. It is part of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Park of Bolívar

The Park of Bolívar (Parque de Bolívar) or Bolívar Park (Parque Bo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Botanical Garden of Medellín

The Joaquin Antonio Uribe Botanical Garden of Medellín (español. J

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Basilica of Our Lady of Candelaria

The Basilica of Our Lady of Candelaria or simply La Candelaria Church,

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Gran Hotel

ආරම්භ කරමින් $40

Nuevo Hotel Internacional

ආරම්භ කරමින් $15

Hotel las Rampas S.A.S

ආරම්භ කරමින් $16

Hotel Nutibara

ආරම්භ කරමින් $36

Hotel 47 Medellin Street

ආරම්භ කරමින් $28

Hotel Plazuela San Ignacio

ආරම්භ කරමින් $28

Hotel Mi Colombia

ආරම්භ කරමින් $26

Hotel Hawaii Suites

ආරම්භ කරමින් $15

Medellín වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි