නගරය

Milot

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Milot සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Citadelle Laferrière

The Citadelle Laferrière or, Citadelle Henri Christophe, or simply

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Kaliko Beach Club - All inclusive Resort

ආරම්භ කරමින් $156

Royal Decameron Indigo - All Inclusive

ආරම්භ කරමින් $0

Auberge Villa Cana

ආරම්භ කරමින් $100

Moulin Sur Mer

ආරම්භ කරමින් $96

Test Hotel for CEG only DO NOT BOOK

ආරම්භ කරමින් $200

Villa Prosper Guest House

ආරම්භ කරමින් $100

Hotel Mont Joli

ආරම්භ කරමින් $114

La Maison Hotel

ආරම්භ කරමින් $80

Milot වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි