නගරය

Montevideo

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Montevideo සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gateway of the Citadel

Puerta de la Ciudadela (Gateway of the Citadel), is one of the few

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jardín Botánico Prof. Atilio Lombardo

Jardín Botánico Prof. Atilio Lombardo යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Botanica

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Solís Theatre

Solis Theatre (Spanish: Teatro Solís) is Uruguay's oldest theatre. It

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Carnival Museum

The Carnival Museum is located on 25 de Mayo Street in the 'Ciudad

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Plaza Independencia

Plaza Independencia (Spanish for Independence Square) is the name of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mercado Agrícola de Montevideo

Mercado Agrícola de Montevideo යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Markets

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Montevideo Metropolitan Cathedral

The Montevideo Metropolitan Cathedral (Spanish: Catedral Metropolitana

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of The Most Holy Trinity, Montevideo

The Cathedral of The Most Holy Trinity (Spanish: Catedral de la

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of Visual Arts (Uruguay)

National Museum of Visual Arts (Uruguay) (Spanish: Museo Nacional de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Executive Tower, Montevideo

Executive Tower (Spanish: Torre Ejecutiva) the name of the working

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Artigas Mausoleum

The Artigas Mausoleum is a monument to Uruguayan hero José Artigas,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo Torres García

The Museo Torres García is located in the historic Ciudad Vieja (Old

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Obelisk of Montevideo

The Obelisk of Montevideo, officially listed as the Obelisco a los

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Holocaust Memorial, Montevideo

The Memorial to the Holocaust of the Jewish People (Spanish: Memorial

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Crystal Tower

ආරම්භ කරමින් $69

Crystal Palace Hotel

ආරම්භ කරමින් $73

Hotel Embajador

ආරම්භ කරමින් $48

Four Points by Sheraton Montevideo

ආරම්භ කරමින් $77

Hotel Europa

ආරම්භ කරමින් $61

Hotel Alvear

ආරම්භ කරමින් $36

Hotel Klee

ආරම්භ කරමින් $45

Hotel California

ආරම්භ කරමින් $38

Montevideo වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි